Neste epígrafe recóllense as ordenanzas fiscais e non fiscais vixentes no Concello de Tordoia, estruturadas en tres categorías:

 • Impostos: Recolle as ordenanzas fiscais que regulan os impostos cuia recadación é competencia do Concello:
  • IBI: Imposto de Bens Inmobles
  • ICIO: Imposto de Construccións, Instalacións e Obras
  • IIVTNU: Imposto sobre o Incremento de Valor de Terreos de Natureza Urbana
  • IVTM: Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
 • Taxas e prezos públicos: Recolle as ordenanzas fiscais derivadas da contraprestación por servizos municipais.
 • Regulamentos: Recolle as ordenanzas non fiscais que son normativa nos servizos municipais.
TAXAS E PREZOS PÚBLICOS PDF WORD
Ordenanza fiscal Instalacións culturais

VER PDF Ordenanza fiscal Instalacións culturais

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Instalacións culturais
Ordenanza fiscal núm. 4, reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos

VER PDF Ordenanza fiscal núm. 4, reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal núm. 4, reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos
Ordenanza fiscal apertura de establecementos

VER PDF Ordenanza fiscal apertura de establecementos

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal apertura de establecementos
Ordenanza fiscal 6 hixiene urbana
 
VER PDF Ordenanza fiscal 6 hixiene urbana
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal 6 hixiene urbana
Ordenanza fiscal autotaxi  
VER PDF Ordenanza fiscal autotaxi

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal autotaxi
Ordenanza fiscal apertura de gabias  
VER PDF Ordenanza fiscal apertura de gabias
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal apertura de gabias
Ordenanza fiscal Subsolo, solo e voo
 
VER PDF Ordenanza fiscal  Subsolo, solo e voo
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal  Subsolo, solo e voo
Ordenanza fiscal auga potable
 
VER PDF Ordenanza fiscal auga potable
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal auga potable
Ordenanza fiscal Contribucións especiais

 
VER PDF Ordenanza fiscal Contribucións especiais
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal Contribucións especiais
Ordenanza fiscal instalacións deportivas
 
VER PDF Ordenanza fiscal instalacións deportivas
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal instalacións deportivas
Ordenanza fiscal piscina  
VER PDF Ordenanza fiscal piscina
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal piscina
Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar  
VER PDF Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar
 
DESCARGA WORD Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar
Ordenanza fiscal animais potencialmente perigosos
 
VER PDF Ordenanza fiscal animais potencialmente perigosos
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal animais potencialmente perigosos
Ordenanza fiscal instalacións telefonía móbil  
VER PDF Ordenanza fiscal instalacións telefonía móbil
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal instalacións telefonía móbil
Ordenanza fiscal actividades culturais e deportivas  
Ordenanza fiscal actividades culturais e deportivas
 
Ordenanza fiscal actividades culturais e deportivas
Ordenanza fiscal dominio público local
 
VER PDF Ordenanza fiscal dominio público local
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal dominio público local
Ordenanza fiscal licenzas primeira ocupación  
VER PDF Ordenanza fiscal licenzas primeira ocupación
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal licenzas primeira ocupación
Ordenanza fiscal punto de atención á infancia

 
VER PDF Ordenanza fiscal punto de atención á infancia
 
DESCARGA WORD Ordenanza fiscal punto de atención á infancia
REGULAMENTOS PDF WORD
Regulamento de ficheiros de datos de carácter persoal

VER PDF Regulamento ficheiros de datos

DESCARGA WORD Regulamento ficheiros de datos
Regulamento de axudas e subvencións

VER PDF Regulamento de axudas e subvencións

DESCARGA WORD Regulamento de axudas e subvencións

Regulamento de Teleasistencia