Segundo o Artigo 8.i) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, os suxeitos incluidos no ámbito de aplicación do Título I de dita Lei deberán facer pública a información estatística necesaria para valorar o grao de cumprimento e calidade dos servizos públicos que sexan da súa competencia, nos termos que defina cada administración.

A relación de servizos de competencia municipal segundo os artigos 24 e 25 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das Bases de Réxime Local poden consultarse na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Texto Refundido da Lei de Bases de Réxime Local

AVALIACIÓN