Segundo o artigo 8 da Lei de Transparencia, os suxeitos incluídos no ámbito de aplicación dese título deberán facer pública, como mínimo, a información relativa aos actos de xestión administrativa con repercusión económica ou orzamentaria que se indican entre eles: Todos os contratos, con indicación do obxecto, duración, o importe de licitación e de adxudicación, o procedemento utilizado para a súa celebración, os instrumentos a través dos que, no seu caso, publicitouse, o número de licitadores participantes no procedemento e a identidade do adxudicatario, así como as modificacións do contrato.

Igualmente serán obxecto de publicación as decisións de desistimiento e renuncia dos contratos. A publicación da información relativa aos contratos menores poderá realizarse trimestralmente.

Así mesmo, publicaranse datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

Considéranse contratos menores os contratos de importe inferior a 50.000 euros, cando se trate de contratos de obras, ou a 18.000 euros cando se trate doutros contratos, sen prexuízo do disposto no artigo 206 en relación coas obras, servizos e subministracións centralizados no ámbito estatal.

DOCUMENTOS PDF WORD
CONTRATOS MENORES 4º TRIMESTRE DE 2017
VER PDF Contratos menores 4º Trimestre 2017 (pendente rematar)

DESCARGA WORD Contratos menores 4º Trimestre 2017 (pendente rematar)
CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE DE 2017
VER PDF Contratos menores 3º Trimestre 2017

DESCARGA WORD Contratos menores 3º Trimestre 2017
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE DE 2017
VER PDF Contratos menores 2º Trimestre 2017

DESCARGA WORD Contratos menores 2º Trimestre 2017
CONTRATOS MENORES 1º TRIMESTRE DE 2017
VER PDF Contratos menores 1º Trimestre 2017

DESCARGA WORD Contratos menores 1º Trimestre 2017

Por acordo de Pleno, en sesión organizativa celebrada o día 1 de xullo de 2019, nomeouse a composición da Mesa de Contratación Permanente do Concello de Tordoia e quedará integrada polos seguintes membros:

Presidente:
Titular: Eduardo Antonio Pereiro Liñares, alcalde-presidente.
Suplente: Amadeo Cancela Fariña, 2.ª Tte. de alcalde e concelleiro de obras e viais.

Vogais:
Ana Beatriz Oveja Villafañe, secretaria – interventora do Concello.
Alfonso García Ferreira, funcionario do Concello.

Secretaria:
Pilar Patricia Liñares Muiño, funcionaria do Concello.

A Mesa actuará en todos aqueles casos nos que sexa requerida polo Órgano de contratación e obrigatoriamente cando a competencia corresponda ao Pleno do Concello.