Segundo a Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información e bo goberno, as Administracións locais deben facer pública unha serie de información que queda reflectida nos 25 indicadores que a continuación se presentan. Facendo clic nos distintos indicadores será redirixido ao epígrafe do Portal no que se atopa dita información:

INDICADORES DE TRANSPARENCIA

Publícase un organigrama municipal actualizado

Publícase información sobre os responsables dos diferentes órganos, e o seu perfil

Publícanse as funcións dos órganos de Goberno municipal 

Publícase a normativa de aplicación aos diferentes órganos de Goberno municipal 

Publícanse as Actas e Acordos dos órganos de Goberno municipal 

Publícanse as retribucións percibidas anualmente polos altos cargos e máximos responsables, e indemnizacións polo abandono do cargo

Publícase a masa salarial do persoal laboral municipal

Publícanse as declaracións de bens e actividades

Publícanse as resolucións de compatibilidade que afectan a empregados públicos

Publícanse os Programas e Plans de actuación municipal

Publícase unha avaliación obxectiva dos Programas e Plans municipais

Publícanse as ordenanzas e Regulamentos aprobados

Publícanse os proxectos normativos que requiren ditames preceptivos

Publícanse os contratos asinados

Publícanse as modificacións dos contratos realizados

Publícanse os desestimientos e renuncias dos contratos

Publícanse datos estatísticos sobre as adxudicacións por cada modalidade de contratación

Publícanse os convenios

Publícanse as subvencións e axudas públicas concedidas

Publícanse os orzamentos aprobados inicialmente

Publícanse os orzamentos aprobados definitivamente

Publícanse as modificacións orzamentarias

Publícanse as contas anuais

Publícase información estatística que valora o grao de cumprimento e calidade dos servizos públicos de competencia municipal 

Publícase a relación dos bens inmobles municipais