INFORMACIÓN ECONÓMICA

Segundo o artigo 8.d) e 8.e) da Lei de Transparencia, o Concello debe publicar:

  • Os orzamentos, con descrición das principais partidas orzamentarias e información actualizada e comprensible sobre o seu estado de execución e sobre o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira das administracións públicas.
  • As contas anuais que se deban render e os informes de auditoría de contas e de fiscalización por parte dos órganos de control externo que se emitan sobre eles.

Nas seguintes ligazóns, pode consultar a información económica e patrimonial do Concello de Tordoia:

IR Á LIGAZÓN Consultar os orzamentos dos Concellos

IR Á LIGAZÓN Consultar as contas anuais dos Concellos

INFORMACIÓN PATRIMONIAL

O Concello de Tordoia non ten aprobado nestes intres un inventario municipal actualizado.

Na seguinte ligazón pode consultarse o certificado catastral de data 12 de xullo de 2016, no que se relacionan os bens rústicos e urbanos nos que aparece como titular dos bens o Concello de Tordoia.