MEMBROS

Pendente da celebración do Pleno de organización.

CELEBRACIÓN DE SESIÓNS

Dando cumprimento ó disposto no art. 212 1 e 2 da LALG, a Comisión Especial de Contas reunirase con carácter ordinario no suposto que establece o artigo 212.1 in fine, e 212.3 da LALG, e nas reunións preceptivas que deberán ter lugar con anterioridade ó pronunciamento do Pleno en asuntos da súa materia, agás cando teñan que adoptarse acordos declarados urxentes. Poderán, nembargantes, realizar sesións extraordinarias cando o decida o seu presidente ou o soliciten a cuarta parte, cando menos, do número legal de membros.

FUNCIÓNS

Corresponde á Comisión Especial de Contas o exame, estudo e informe de todas as contas, orzamentarias e extrapresupuestarias, que deba aprobar o Pleno da Corporación, de acordo co establecido na lexislación reguladora da contabilidade das entidades locais.

LIGAZÓNS


IR Á LIGAZÓN Pendente da celebración do Pleno de organización