A normativa que afecta á hora de desenvolver a Lei de Transparencia nas Administracións Locais, é a que a continuación se detalla:

  • Neste momento o Regulamento da Lei 19/2013 atópase en fase de elaboración